Table:
begin	end	state
1	11	cytoplasmic
12	31	transmembrane
32	42	non-cytoplasmic
43	64	transmembrane
65	72	cytoplasmic
73	91	transmembrane
92	96	non-cytoplasmic
97	119	transmembrane
120	131	cytoplasmic
132	154	transmembrane
155	164	non-cytoplasmic
165	185	transmembrane
186	217	cytoplasmic
218	236	transmembrane
237	255	non-cytoplasmic
256	274	transmembrane
275	280	cytoplasmic
281	299	transmembrane
300	304	non-cytoplasmic
305	324	transmembrane
325	344	cytoplasmic
345	366	transmembrane
367	380	non-cytoplasmic
381	400	transmembrane
401	410	cytoplasmic

Input:
>Echvi_1845 FitnessBrowser__Cola:Echvi_1845
MSFNTKFKLSFMMFLEFFIWGGWFVTLGLFLGNNLGTNGAQDAAVFSTQSLGAIIAPFII
GLIADKYFNAERILGILHLIGAVLMYLMYTATDFESFYPYVFAYMVAYMPTLALVNSVSF
NQMSNPEKEFGVIRVWGTIGWIVAGLVISLVFAWDSTENAAAGMLKYTFLMTCIASLVLG
VYSFMLPKTPPKIAKGEKKSISEILGLDAFTLLKDRNYLVFFLSSVLICIPLAFYYQNAS
KFFGEIGMTNLTSKMALGQGSEVLFMLLLPIFFGKFGVKKTLLVGMLAWVVRYALFAFGN
VGELSFMLLTGIALHGICYDFFFVSGQIYTDSKAGEKFKSAAQGMITLATYGVGMLIGFW
VAGWAYDTYEMSDKVHDWKTIWLIPSGIAVLVALIFAVAFKQKKTTPVEA

Or try the official Phobius web server, which has a different display

Reference: Advantages of combined transmembrane topology and signal peptide prediction - the Phobius web server